Письменний Євген Миколайович

 pismenniy

Директор Навчально-наукового інституту атомної і теплової енергетики, науковий керівник кафедри атомної енергетики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Науковий ступінь – доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат премії  Кабінету Міністрів України за кращу інноваційну  розробку  року.

Нагороджений нагрудними знаками:  “Відмінник освіти України”,  “Відмінник енергетики України”, “Відмінник атомної енергетики України”, “Почесний енергетик України”, “Почесний працівник атомної енергетики України”, “За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України”.

Освіта – у 1972 році закінчив теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту. У 1972-1973 роках працював інженером проблемної лабораторії теплообміну і газодинаміки КПІ. З 1973 р. по 1987 р. – ассистент кафедри парогенераторобудування та інженерної теплофізики, з 1987 р. по 1995 р. доцент тієї ж кафедри. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію. У 1994 році в Інституті технічної теплофізики НАН України захистив докторську дисертацію. У 1997 році здобув звання профессора.  З 1995 р. по 2015р. – завідуючий кафедрою атомних електричних станцій і інженерної теплофізики. З 2015 року по теперішній час – науковий керівник кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (з 01.07.2022 року – кафедра атомної енергетики). З 2001 р. по 2022р. – декан теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.  З 01.07.2022 року – директор навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Викладає дисципліну: «Турбулентність»

Сторінка викладача


Публікації: автор понад 400 друкованих робіт, опублікованих у рецензованих фахових виданнях (54 статті у Scopus, які не є перекладом з інших мов);  68  патентів на корисну модель, автор і співавтор 8-ох монографій та 6-ти підручників і навчальних посібників, що видані в Україні і за її межами. Ним підготовлено 13 кандидатів і 4 доктори технічних наук.к. Регулярно приймає участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Статті

 1. N. Pis’mennyi A Universal Relation for Calculating Convective Heat Transfer in Transversely Streamlined Bundles of Smooth Tubes / Thermal Engineering. March 2010. Vol. 57. No. 3. Pages 219–226. (Scopus) https://doi.org/10.1134/S0040601510030055.
 2. N. Pis’mennyi An asymptotic approach to generalizing the experimental data on convective heat transfer of tube bundles in crossflow / International Journal of Heat and Mass Transfer. September 2011. Vol. 54. Issues 19-20. Pages 4235-4246. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.05.021
 3. N. Pis’mennyi Efficient heat-transfer surfaces assembled from partially finned flat-oval tubes / Thermal Engineering. April 2011. Vol. 58, Issue 4. Pages 277-282. (Scopus) https://doi.org/10.1134/S0040601511040112
 4. N. Pis’mennyi Ways for Improving the Tubular Heaters Used in Gas Turbine Units / Thermal Engineering, June 2012, Vol. 59, No. 6, pp. 485–490. (Scopus) http://link.springer.com/article/10.1134/S0040601512060080
 5. N. Pis’mennyi Regularities of flow and heat transfer at the surface of transversely finned tubes / International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 55, Issues 19–20, September 2012, Pages 5016–5031. (Scopus) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931012003006
 6. Письменный Е. Н., Багрий П. И, Терех А. М., Семеняко А. В. Оптимизация оребрения новой теплообменной поверхности на основе плоскоовальных труб / Инженерно-физический журнал, т.86, №5, сентябрь-октябрь, 2013. с. 1002–1007. (Scopus) http://www.itmo.by/ru/publications/jepter/bibl/vol86_5/index.php
 7. Е.N. Pis’mennyi, P. I. Bagrii, A. M. Terekh, A. V. Semenyako Optimization of the ribbing of a new heat exchange surface of flat-oval tubes / Journal of Engineering Physics and Thermophysics, October 2013. Volume 86, Issue 5. pp 1066–1071. (Scopus) http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=27813248
 8. N. Pis’mennyi Heat transfer enhancement at tubular transversely finned heating surfaces / International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 70, March 2014, Pages 1050–1063. (Scopus) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931013009678
 9. N. Pis’mennyi, A.M. Terekh, G.P. Polupan, I. Carvajal-Mariscal, F. Sanchez-Silva Universal relations for calculation of the drag of transversely finned tube bundles / International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 73, June 2014, Pages 293–302. (Scopus) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931014001306
 10. Письменный Е. Н., Терех А. М., Руденко А. И. Конвективный теплообмен шахматных пакетов труб с параллельной подгибкой поперечных рёбер / Промышленная теплотехника. – 2010. – т.32, №2. – с. 31–41 (фахове видання).
 11. Письменный Е. Н., Терех А.М., Семеняко А.В., Баранюк А.В. Теплоаэродинамическая эффективность трубчатых поверхностей нагрева регенераторов ГТУ / Промышленная теплотехника. –2010. – т.32, №4. – с. 63–73 (фахове видання)
 12. Письменный Е. Н., Терех А.М., Баранюк А.В., Бурлей В.Д. Теплообмен и аэродинамическое сопротивление малорядных пучков плоско-овальных труб с неполным оребрением / Промышленная теплотехника. –2010. – т.32, №5. – с. 34–41 (фахове видання)
 13. Письменний Є. М., Епік Е.Я., Баранюк О.В. Структура потоку і теплообмін у каналах тепловідводів при розрізанні ребер і їх поворотах / Наукові вісті Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. – 2010. – №6 (фахове видання)
 14. Pismennyi, G. Polupan, I. Carvajal Mariscal, F. Sanchez Silva Estudio comparativo de los matodos del calculo de la transferencia de calor en bancos de tubos / Cientafica (Mexico), ISSN 1665-0654, Vol. 14, nam. 1, enero-marzo 2010, pp. 17-23 (Scopus)
 15. Письменный Е. Н. Эффективные теплообменные поверхности из плоскоовальных труб с неполным оребрением / Теплоенергетика – 2011.- № 4.- с.7-12
 16. Письменный Е. Н., Баранюк А.В., Вознюк М.М. Равноразвитые поверхности теплообмена и методика численных исследований их теплогидравлических характеристик / Промышленная теплотехника – Т. 34, №1, 2012 – с. 45 – 54 (фахове видання)
 17. Письменный Е. Н. Пути совершенствования трубчатых воздухонагревателей ГТУ / Теплоенергетика. – №6 – 2012 – с.67-72
 18. Письменный Е. Н., Терех А.М., Руденко А.И., Фридрихсон Ю.В. Обобщение экспериментальных данных по теплообмену и аэродинамическому сопротивлению шахматных пакетов труб с винтовыми подогнутыми ребрами / Промышленная теплотехника Т.35, №3, 2013. с. 5-11 (фахове видання)
 19. Kondratyuk, V. Heat transfer of staggered bundles of flat oval tubes in transverse flow / A.Terekh, A.Baranyuk, E.Pis’mennyi // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – V. 1 – No. 8. – P. 43-48 (Scopus) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84980025265&doi=10.15587%2f1729-4061.2015.37318&partnerID=40&md5=635bd5d3dd6de04265a7edede00ac5c0
 20. Pis’mennyi, E. Analysis of experimental data on aerodynamic drag of flat-oval tube bundles / E.Pis’mennyi, V.Kondratyuk, A.Terekh, A.Rudenko, A.Baranyuk. // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – V. 6 – No. 8. – P. 19-24. (Scopus) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84979993697&doi=10.15587%2f1729-4061.2015.55529&partnerID=40&md5=9ceb4295917c21c4f588f58f6bc45d4e
 21. Soloviov, V. Probability estimation of potential harm to human health and life caused by a hypothetical nuclear accident at the nuclear power plant / V.Soloviov, Y.Pysmenniy. // 23rd Int. Conf. on Nuclear Engineering: Nuclear Power – Reliable Global Energy, ICONE 2015; Makuhari MesseChiba; Japan; 17 May 2015 through 21 May 2015; Code 118695 (Scopus) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84959063013&partnerID=40&md5=0870bc989bb92346f4f603896ca5be3d
 22. Кондратюк ВА. Теплообмін шахових пакетів плоскоовальних труб в поперечному потоці / Кондратюк ВА., О.М.Терех, О.В.Баранюк, Є.М.Письменний //Восточно-европейский журнал передовых технологий.–2015.-№1/8(73).- С. 43-48. (Scopus) http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/37318/34294
 23. Письменний Є.М. Аналіз експериментальних даних з аеродинамічного опору пакетів плоскоовальних труб / Є.М.Письменний, В.А.Кондратюк, О.М.Терех, О.І.Руденко, О.В.Баранюк // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015.- № 6(8).- С. 19-24. (Scopus)
 24. Кондратюк В. А. Теплообмін та аеродинаміка  пакетів  плоскоовальних  труб  з  лунками / В. А. Кондратюк, Є. М. Письменний, О. М. Терех // ScienceRise. – 2015. – № 11(2). – С. 10-14 http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_11%282%29__3
 25. Pis’mennyi E. N. Study and application of heat-transfer surfaces assembled from partially finned flat-oval tubes. Applied Thermal Engineering. 2016. V. 106. 5 August. P. 1075 – 1087. Impact factor 3,356 (Scopus, WoS) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431116309954 https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.06.081
 26. Razumovskiy V.G. Experimental heat transfer in an annular channel and 3-rod bundle cooled with upward flow of supercritical water / V.G.Razumovskiy, Eu.N.Pis’mennyi, Kh.Sidawi, I.L.Pioro, A.Eu.Koloskov // Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science.-2016.-V. 2.-№ 1.-P. 011010-1 – 011010-8. (Scopus) http://nuclearengineering.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=2475833
 27. Письменный Е.Н. Эффективные теплоутилизаторы из плоскоовальных труб с неполным оребрением / Е.Н. Письменный, П.И.Багрий, М.М.Вознюк // В кн. докладов и сообщений XV Минского международного форума по тепломассообмену.- 2016.-Т. 1.-С. 181-183.
 28. Письменный Е.Н. Теплообмен и аэродинамическое сопротивление шахматных пакетов плоскоовальных труб с лунками / Е.Н. Письменный, В.А.Кондратюк, А.М.Терех // В кн. докладов и сообщений XV Минского международного форума по тепломассообмену.- 2016.- Т. 1.-С. 184-187.
 29. Письменный Е.Н. Теплоаэродинамическая эффективность поперечно омываемых пучков винтообразных труб / Е.Н. Письменный, С.А.Рева, А.М.Терех, А.В.Баранюк // В кн. докладов и сообщений XV Минского международного форума по тепломассообмену.-2016.-Т. 3.-С. 184-188.
 30. Gershuni, A. Evaporation and condensation devices for passive heat removal systems in nuclear power engineering / A.Gershuni, Pismennyi, A.Nishchik // Nuclear and Radiation Safety. – 2017. – V. 1 – No. 73. –P. 16-23 (Scopus) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026677506&partnerID=40&md5=dc0f97d8a7804bd66243d7cf9663e89a
 31. Гершуни А.Н. Испарительно-конденсационные устройства для систем пасивного теплоотвода в атомной энергетике / А.Н.Гершуни, Е.Н.Письменный, А.П. Нищик// Ядерна та радіаційна безпека. – 2017. № 1(73) . – С.16-23. ISSN: 2073-6231 (Scopus) http://sstc.com.ua/documents/journal/2017/1/text/3_1_2017_text.pdf
 32. Письменний Є.М. Теплоаеродинамічна ефективність пакетів гвинтоподібних труб / Є. М. Письменний, С. В. Рева, О. М. Терех, О. В. Баранюк // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2017. – № 2. – С. 7-11. (фахове видання) http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2017_2_3
 33. Письменный Е.Н. Теплообмен в зоне испарения аммиачных алюминиевых тепловых труб / Е.Н. Письменный, С.М. Хайрнасов, Б.М. Рассамакин // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2017. -№ 1. – С. 14-23. (фахове видання) http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2017_1_4
 34. Pis’mennyi E. N. Heat transfer   in   the   evaporation   zone of aluminum grooved heat pipes /E. N.Pis’mennyi, S.M.Khairnasov, B.M.Rassamakin // International Journal of Heat and Mass Transfer.-2018.-V. 127.- Part C.-P. 80-88 (Scopus) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931018321458
 35. Brogna Chiara. Capabilities of high y+ wall approaches in predicting heat transfer to supercritical fluids in rod bundle geometries / Chiara Brogna, Andrea Pucciarelli, Walter Ambrosini, Victor Razumovskiy, Evgeniy Pis’mennyi. // Annals of Nuclear Energy.-2018.- V.120.- P. 272–278 (Scopus)
 36. Filonov V.V. On experimental and computational investigation of heat transfer deterioration and hydraulic resistance in annular channel and SCWR 3-rod bundle / V.V.Filonov, Yu.S.Filonova, G.Razumovskiy, E.N.Pis’mennyi // Proc. of the 26th Int. Conf. on Nuclear Engineering (ICONE-26), London, UK, July 22-26, 2018, Paper No. Icone26-81289, 8 pages (Scopus) http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=2710424
 37. Письменный Е. Н. Методология исследования детерминистических запасов безопасности атомных станций / Е. Н. Письменный, С. В. Клевцов // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2018. – № 1 (51). – С. 7–15. DOI: 10.20535/1813-5420.1.2018.133016 (фахове видання)
 38. Nikolaenko, Y.E. Improving air cooling efficiency of transmit/receive modules through using heat pipes / Y.E.Nikolaenko, A.V.Baranyuk, A.Reva, E.N.Pis’mennyi, F.F.Dubrovka, V.A.Rohachov // Thermal Science and Engineering Progress.- 2019.-V. 14.-100418 (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.tsep.2019.100418
 39. Гершуні О.Н. Оптимізація характеристик теплообмінників випаровувально-конденсаційного типу / О.Н. Гершуні, Є.М.Письменний, О.П.Ніщик // Теплофізика та теплоенергетика. – 2019. – Т. 41 – № 2. – С. 41–47. (фахове видання) http://ec.lib.vntu.edu.ua/DocDescription?doc_id=317126
 40. Nikolaenko, Y.E. Numerical simulation of the thermal and hydraulic characteristics of the liquid heat exchanger of the APAA transmitter–receiver module / Y.E.Nikolaenko, A.V.Baranyuk, A.Reva, E.N.Pis’mennyi, F.F.Dubrovka // Thermal Science and Engineering Progress. 2020. V. 17. 100499 (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.tsep.2020.100499
 41. Гершуні О.Н. Підвищення енергетичної ефективності теплообмінників випаровувально-конденсаційного типу типу / О.Н. Гершуні, Є.М.Письменний, О.П.Ніщик // Теплофізика та теплоенергетика. 2020. Т. 42. № 1. С. 35–41. (фахове видання)
 42. Razumovskiy, V. G. Experimental Heat Transfer in an Annular Channel and 3-Rod Bundle Cooled With Upward Flow of Supercritical Water / V. G.Razumovskiy, Eu. N.Pis’mennyi, Kh.Sidawi, I. L.Pioro, A. Eu.Koloskov // Journal of nuclear engineering and radiation science. 2016. V. 2. Iss. 1. Paper No: UNSP 011010 (WoS) https://doi.org/10.1115/1.4031818
 43. Gershuni, Alexander N. On experimental simulation of passive evaporation-and-condensation systems of reactor thermal shielding / Alexander N.Gershuni, Alexander P.Nishchik, Evgeviy N. Pis’mennyi, Victor G.Razumovskiy, Igor L.Pioro // Proceedings of the 24th international conference on nuclear engineering. 2016. V. 1. Paper No: UNSP V001T03A038 (WoS) https://doi.org/10.1115/ICONE24-61159
 44. Brogna, Chiara. Capabilities of high y(+) wall approaches in predicting heat transfer to supercritical fluids in rod bundle geometries / Chiara Brogna, Andrea Pucciarelli, Walter Ambrosini, Victor Razumovskiy, Evgeniy Pis’mennyi // Annals of nuclear energy. 2018. V. 120. P. 272-278 (WoS) https://www.researchgate.net/publication/325605058_Capabilities_of_high_y_wall_approaches_in_predicting_heat_transfer_to_supercritical_fluids_in_rod_bundle_geometries
 45. Filonov, Vladislav V. On experimental and computational investigation of heat transfer deterioration and hydraulic resistance in annular channel and scwr 3-rod bundle / Vladislav V.Filonov, Yuliia S.Filonova, Victor G.Razumovskiy, Evgeniy N.Pis’mennyi // Proceedings of the 26th international conference on nuclear engineering. 2018. V. 9. Paper No: V009T16A020 (WoS) https://doi.org/10.1115/ICONE26-81289
 46. Filonov V.V. On experimental and computational investigation of heat transfer deterioration and hydraulic resistance in annular channel and SCWR 3-rod bundle / V.V.Filonov, Yu.S.Filonova, G.Razumovskiy, E.N.Pis’mennyi // Proc. of the 26th Int. Conf. on Nuclear Engineering (ICONE-26), London, UK, July 22-26, 2018, Paper No. Icone26-81289, 8 pages (Scopus). http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=2710424
 47. Zhukova Yu.V. Aerodynamic and heat transfer characteristics of an oval-shaped tube at different reynolds numbers / Zhukova Yu.V., Terekh, A.M., Isaev, S.A., Pismennyy, E.N. // Heat Transfer Research – – Volume 51. –No 15. – P. 1383–1397. (Scopus, WoS)
 48. Vozniuk M., Pis’mennyi E., Terekh A., Baranyuk A., Kondratyuk V. Flow structure definition in the bundles of flat-oval tubes with incomplete finning under conditions of natural draft / Eastern-European Journal of enterprise technologies. 2020. No 5/8(107). P. 74 – 79. (Scopus) http://journals.uran.ua/eejet/article/view/214712
 49. Трофименко О.Р., Романенко І.М., Голюк М.І., Грицюк Х.В., Куцин П.М., Носовський А. В., Письменний Є.М., Гулік В.І. Тривимірна нейтронно-­фізична модель системи зберігання відпрацьованого ядерного палива. Ядерна енергетика та довкілля. 2021. №1 (20). C. 51 – 59. (Scopus)
 50. Transfer matrix method for analysis of flow thermohydraulic characteristics with extremely nonlinear behavior of thermophysical properties using channel approach Filonov, V., Filonova, Y., Dubyk, Y., Pis’mennyi, E. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2022, 187, 122531 (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.122531
 51. Research of Different Types of Concrete for Biological Protection of HI-STORM Casks | Дослідження різних видів бетонів для біологічного захисту контейнерів HI-STORM Romanenko, I., Trofymenko, O., Holiuk, M., Pysmennyy, Y., Nosovskyi, A. Nuclear and Radiation Safety, 2022, (1(93)), стр. 53–61 (Scopus) https://doi.org/10.32918/nrs.2022.1(93).06
 52. Analysis of Regulatory Support Issues for Preparation for NPP Decommissioning | Аналіз питань нормативного забезпечення діяльності з підготовки до зняття АЕС з експлуатації Pysmennyy, Y., Filatov, V., Boyko, N. Nuclear and Radiation Safety, 2022, (1(93)), стр. 40–45 (Scopus) https://doi.org/10.32918/nrs.2022.1(93).04
 53. Ліщишин В.Ю., Вознюк М.М., Письменний Є.М., Воробйов М.В., Руденко О.І. Контактний термічний опір між оребренням та трубою-основою для композиційних поверхонь теплообміну. Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія». 2022. № 1. С. 65-71 (фахове видання).

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 146206, Україна, Система пасивного захисту ядерного реактора / О.П.Ніщик, О.Н.Гершуні, Є. М.Письменний (Україна). – № u202005579 ; опубл. 27.01.2021, Бюл. № 4.
 2. Патент на корисну модель № 148303, Україна, Композиційна теплообмінна труба / Письменний Є.М., Вознюк М.М., Ніщик О.П., Терех О.М – № u202101699 ; опубл. 21.07.2021, Бюл. № 29.
 3. Патент на корисну модель № 141967, Україна. Пристрій для уловлювання і охолодження розплаву активної зони ядерного реактора / Ніщик О.П., Гершуні О.Н., Письменний Є.М. – Опубл. 12.05.2020. – Бюл. № 9.
 4. Патент на корисну модель № 133700, Україна. Вогнестійка стальна ферма покриття будівель / Ніщик О.П., Гершуні О.Н., Письменний Є.М. – Опубл. 25.04.2019. – Бюл. № 8.
 5. Патент на корисну модель № 138689, Україна. Система пасивного тепловідведення від парогенератора ядерного реактора / Ніщик О.П., Гершуні О.Н., Письменний Є.М. – Опубл. 10.12.2019. – Бюл. № 23.
 6. Патент на корисну модель № 139015, Україна. Корпус модуля активної фазованої антенної решітки / Ніколаєнко Ю.Є., Письменний Є.М., Дубровка Ф.Ф., Рева С.А., Баранюк О.В., Рогачов В.А., Кравець В.Ю., Паламарчук О.Я. – Опубл. 10.12.2019. – Бюл. № 23.

Навчально-методичні матеріали

 1. Теплообмінні апарати систем повітряного охолодження ТЕС та АЕС [Електронне видання] : навчальний посібник до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» професійного спрямування «Котли і реактори» і 6.050601 «Теплоенергетика» професійного спрямування «Теплові електричні станції» / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; уклад. Є. М. Письменний, В. А. Рогачов, О. В. Баранюк, М. М. Вознюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 7,34 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 87 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18523).
 2. Теорія турбулентності [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів третього (освітньо‒наукового) ступеня вищої освіти за спеціальностями 142 «Енергетичне машинобудування» та 143 «Атомна енергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Є. М. Письменний. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,92 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 127 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45466
 3. Methods engineering calculations transversely fined convective heating surfaces [Electronic resource] : handbook for workshops students specialties «Energy Engineering», «Nuclear Power Engineering» and «Heat Power Engineering» / NTUU «Igor Sikorsky KPI» ; comp. Eugene Pis’mennyi. – Electronic text data (1 file: 3,89 Мb). – Kyiv: NTUU «Igor Sikorsky KPI», 2016. – 223 p. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18528).
 4. Pis’mennyi E.N. Handbook for transversely finned tube heat exchanger design / E.N. Pis’mennyi, G.P. Polupan, I. Carvajal-Mariscal, F. Sanches-Silva, I.Pioro. – Amsterdam: Elsevier, 2016. – 170 р. (монографія)
 5. Когенерационные системы с тепловыми двигателями. Инновационные технологии для когенерации (глава 3 “Электрические и когенерационные станции на основе газовых двигателей как новый сектор энергетики”) / Е.Н.Письменный, П.И.Багрий. – К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2016. – 528 с. . (гл. 3-74 с.) (монографія).
 6. Письменный Е.Н. Расчет конвективных поперечно-оребренных поверхностей нагрева. Сборник расчетов – К.: Альтерпресс, 2003. – 184 с. ISBN 966-542-223-5 (монографія).
 7. Письменный Е.Н. Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб – К.: Альтерпресс, 2004. – 244 с. ISBN 966-542-144-1 (монографія).