Сесія (Іспити і заліки)

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

Загальні відомості

Перелік екзаменів і заліків семестрового контролю визначається робочим навчальним планом зі спеціальності.

Семестрові заліки та екзамени складаються студентами в період сесій згідно з розкладом, який затверджується деканом факультету і доводиться до викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. Відхилення від розкладу заліків та екзаменів неприпустиме. У разі захворювання екзаменатора завідувач кафедри має здійснити його заміну і сповістити про це деканат.

Семестрові  заліки з окремих дисциплін проводяться після закінчення її вивчення. Заліки приймаються викладачами, які проводили практичні, семінарські та інші заняття в навчальній групі або читали лекції з даної дисципліни.

Залік виставляється за результатами роботи студента у семестрі (виконання студентом семестрових індивідуальних завдань та контрольних робіт) або за результатами виконання ним залікової контрольної роботи чи підсумкової співбесіди. Порядок проведення заліку визначає відповідна кафедра в навчальній групі.

Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація.

Декан за погодженням з проректором з науково-педагогічної роботи може визначати індивідуальні терміни складання екзаменів студентам у зв’язку з поважними причинами (хвороба, сімейні обставини, відрядження тощо), що підтверджені документально.

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він не виконав усіх видів робіт, завдань (лабораторні роботи та певні індивідуальні завдання), передбачених робочим навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. При цьому викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис “не допущений”. Недопущення студента до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною не допуску його до семестрового контролю з інших дисциплін.

Студент, який захворів під час сесії, зобов’язаний повідомити деканат про свою хворобу не пізніше наступного дня після екзамену та в тижневий термін після одужання подати довідку медичного закладу.

Екзамени приймаються лекторами, які викладали курс. У прийманні екзамену можуть брати участь викладачі, які проводили в навчальній групі інші види занять з дисципліни. Якщо окремі розділи дисципліни читалися кількома викладачами, екзамен (залік) може проводитися за їх участю з виставленням однієї загальної оцінки. Як виняток, за наявності поважних причин, завідувач кафедри за узгодженням з деканом (директором інституту) може призначати для приймання екзамену іншого викладача з числа лекторів даної дисципліни. Результати складання екзаменів, диференційованих заліків, захистів курсових проектів (робіт) та практик оцінюються за чотирибальною шкалою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”), а заліків – за двобальною шкалою („зараховано”, „не зараховано”) і вносяться до екзаменаційної відомості, а позитивні результати, крім того, – до залікової книжки та навчальної картки студента.

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів. При повторному перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати комісія, яка створюється деканом. Оцінка другого перескладання є остаточною.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість протягом тижня після закінчення сесії. Кожний викладач у цей період повинен призначити два перескладання.

Студента, який у встановлений термін не ліквідував академічну заборгованість за попередню сесію, відраховують з університету.

Якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість.

У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача, деканом створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач кафедри (провідний викладач) і викладачі відповідної кафедри.

Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь період навчання. Дозвіл на це дає декан на підставі заяви студента за погодженням із завідувачем відповідної кафедри.

 

Список іспитів та заліків, які виносяться на весняну екзаменаційну сесію 2017/2018 навчального року.

 

1 курс
Гр. ТК-71
1. Вища математика-2. Інтегральні обчислення. Диференц. рівняння іспит
2. Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм іспит
3. Нарисна геометрія та інженерна графіка-2. Технічне креслення залік
4. Інформаційні технології-2. Автоматизац. обробки граф. інформації залік д.
5. Хімія залік
6. Теоретична механіка іспит
7. Математичні методи та моделі-1 залік
8. Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови залік
9. Українська мова (за професійним спрямуванням) залік д.
10. Фізичне виховання залік
Гр. ТФ-71
1. Вища математика-2. Інтегральні обчислення. Диференц. рівняння іспит
2. Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм іспит
3. Інженерна та комп’ютерна графіка-2. Технічне креслення залік
4. Інформаційні технології-2. Автоматизац. обробки граф. інформації залік д.
5. Хімія залік
6. Теоретична механіка іспит
7. Математичні методи та моделі залік
8. Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови залік
9. Українська мова (за професійним спрямуванням) залік д.
10. Фізичне виховання залік
Гр. ТЯ-71, 72
1. Вища математика-2. Інтегральні обчислення. Диференц. рівняння іспит
2. Фізика-2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм іспит
3. Нарисна геометрія та інженерна графіка-2. Технічне креслення залік
4. Інформаційні технології-2. Автоматизац. обробки граф. інформації залік д.
5. Хімія залік
6. Теоретична механіка іспит
7. Математичні методи та моделі залік
8. Іноземна мова-1. Вступ до загально-технічної іноземної мови залік
9. Українська мова (за професійним спрямуванням) залік д.
10. Фізичне виховання залік
2курс
Гр. ТК-61
1. Іноземна мова-2. Іноземна мова загально-технічного спрямування іспит
2. Вища математика -4 іспит
3. Екологія залік д.
4. Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли іспит
5. Основи конструювання , КП залік
6. Тепломасообмін іспит
7. Метрологія та стандартизація залік
8. Соціологія залік
9. Фізичне виховання залік
Гр. ТФ-61
1. Іноземна мова-2. Іноземна мова загально-технічного спрямування іспит
2. Технічна механіка-2. Конструювання апаратів, механізмів, машин, КП залік
3. Екологія залік д.
4. Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли іспит
5. Тепломасообмін-1. Теплопроводність та конвективний теплообмін іспит
6. Теплотехнічні вимірювання та прилади-1.Метрологія та стандартизац. залік
7. Вища математика -4 іспит
8. Соціологія залік
9. Фізичне виховання залік
Гр. ТЯ-61, 62
1. Іноземна мова-2. Іноземна мова загально-технічного спрямування іспит
2. Основи конструювання , КП залік
3. Екологія залік д.
4. Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли іспит
5. Тепломасообмін-1. Теплопроводність та конвективний теплообмін іспит
6. Атомна та квантова фізика-1. Атомна фізика залік
7. Соціологія залік
8. Вища математика -4 іспит
9. Фізичне виховання залік
3 курс
Гр. ТК-51
1. Історія української культури іспит
2. Економіка енергетики -2. Економіка та організація виробництва залік д.
3. Виробнича практика залік д.
4. Парові та газові турбіни-2, КП залік
5. Парові котли-2 іспит
6. Теплообмін в газовому тракті парових котлів-1 іспит
7. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
8. Правознавство залік
9. Автоматичне регулювання котельних установок залік
10. Котельні установки промислових підприємств іспит
Гр. ТФ-51
1. Історія української культури іспит
2. Економіка організації і планування виробництва-2 залік д.
3. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
4. Виробнича практика залік д.
5. ОНД та планування експерименту-2 залік
6. Теплообмінні апарати та теплоносії-1. Конструкції, розрахунки іспит
7. Методи дослідження процесів теплообміну-2, КП залік
8. Промислова електроніка іспит
9. Технічні засоби теплофізичного експерименту іспит
10. Правознавство залік
Гр. ТЯ-51, 52
1. Історія української культури іспит
2. Економіка організації і планування виробництва-2 залік д.
3. Теорія ядерних реакторів-1.Дифузія та …, КР іспит
4. Виробнича практика залік д.
5. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
6. Теплотехнічні вимірювання-1. Метрологія і стандартизація залік
7. Насосне та допоміжне обладнання АЕС іспит
8. Правознавство залік
9. Технологія теплоносіїв залік
10. Дозиметрія та захист від випромінювання іспит
4 курс
Гр. ТК-41
1. Основи охорони праці іспит
2. Переддипломна практика залік д.
3. Парові котли-3, КР залік
4. Ядерні енергетичні установки залік д.
5. Основи наукових досліджень залік д.
6. Сучасні комп’ютерні технології в котлобудуванні залік
7. Технологія котлобудування іспит
Гр.ТФ-41
1. Основи охорони праці іспит
2. Переддипломна практика залік д.
3. Основи наукових досліджень та планування експерименту-4 залік
4. Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ-2 іспит
5. Температурні режими та охолодження РЕА залік д.
6. Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин-2, КП залік д.
7. Ядерні енергетичні установки залік
Гр. ТЯ-41, 42
1. Основи охорони праці іспит
2. Переддипломна практика залік д.
3. Основи експлуатації АЕС залік д.
4. Конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні, КР залік д.
5. Нестаціонарні процеси та керування ЯПВУ іспит
6. Основи управління безпекою в ядерній енергетиці залік
5 курс
Гр. ТК-71с
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці іспит
4. Монтаж та ремонт котлів і реакторів1,2 КП залік
5. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
6. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) залік
7. Проблеми міцності та надійності парових котлів залік д.
8. Діагностика та надійність парових котлів іспит
9. Теплові насоси іспит
Гр. ТК-71м
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці іспит
4. Монтаж та ремонт котлів і реакторів1,2 КП залік
5. Математичні методи оптимізації іспит
6. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
7. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) -1 залік
8. Педагогіка вищої школи залік
9. Проблеми міцності та надійності парових котлів залік д.
10. Діагностика та надійність парових котлів іспит
11. Теплові насоси залік
Гр. ТФ-71с
1. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-2 залік
2. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-3 КР
3. Охорона праці в галузі залік д.
4. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
5. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
6. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) залік
7. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці іспит
8. Зворотні задачі теплообміну іспит
9. Турбулентність та методи її вимірювання іспит
10. Теплові насоси залік д.
Гр.ТФ-71м
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Математичні методи оптимізації іспит
4. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-2 залік
5. Методи та засоби комп’ютерного моделювання у теплофізиці-3 КР
6. Методи експериментального дослідження генерації пари залік
7. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) -1 залік
8. Педагогіка вищої школи залік
9. Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці залік д.
10. Зворотні задачі теплообміну іспит
11. Турбулентність та методи її вимірювання іспит
12. Теплові насоси залік
Гр.ТЯ-71, 72с
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Аварійні процеси та системи безпеки іспит
4. Ядерно-фізичні методи діагностики реакторів АЕС іспит
5. Математичні методи оптимізації іспит
6. Основи наукових досліджень залік
7. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) залік
8. Режими експлуатації атомних електричних станцій-2,3, КР залік д.
Гр. ТЯ-71м
1. Охорона праці в галузі залік д.
2. Чинники успішного працевлаштування за фахом залік
3. Аварійні процеси та системи безпеки-1. Проектні аварії іспит
4. Математичні методи оптимізації іспит
5. Ядерно-фізичні методи діагностики реакторів АЕС іспит
6. Наукова робота за темою магістерської роботи -2 Основи наукових досліджень залік
7. Іноземна мова професійного спрямування-1 залік
8. Педагогіка вищої школи залік
9. Режими експлуатації атомних електричних станцій-2,3, КР залік д.

 

  • Facebook