ІІ рівень (магістратура)


Навчання в магістратурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» регламентується «Положенням про магістратуру КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу студента.

Термін навчання за магістерською програмою для денної форми на основі бакалаврської підготовки складає два роки.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Магістр має:

 • уміти перевести одержані знання в інноваційні технології, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
 • володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми (задачі), уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
 • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
 • мати високий рівень усної та писемної компетенції рідною, і принаймні, однією іноземною мовою;
 • уміти представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.

Вступ на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Особливості вступної кампанії 2022
 • єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) скасований цього року;
 • вступ на освітній рівень магістра на бюджет можливий за результатами вступного фахового випробування (ВФВ)
 • вступ на освітній рівень магістра на контракт можливий за наявності лише мотиваційного листа (для спеціальності 142 Енергетичне машинобудування)
 • форма проведення ВФВ (тест, іспит тощо) визначається атестаційною комісією
 • змінено строки подання заяв та документів

  • Перелік документів для вступу:

   1. паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
   2. диплом бакалавра (оригінал та копії)
   3. додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
   4. військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
   5. ідентифікаційний код (оригінал та копії)
   6. чотири фотографії 3×4
   7. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проводяться у формі фахових вступних випробувань, складених в рік вступу.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

 • при вступі на місця державного або регіонального замовлення: результати фахового іспиту;
 • при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб:
  • спеціальність 142 Енергетичне машинобудування:  результати фахового іспиту або тільки результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до “Правил прийому…” п.11), за умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів які складали фаховий іспит;
  • спеціальність 143 Атомна енергетика:  результати фахового іспиту
 • або результати вступного іспиту для іноземців з фаху

  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови

У 2022 році єдиний вступний іспит з іноземної мови скасовано!


Загальна інформація про ЄВІ/ЄФВВ


Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістра у 2021 році
Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ не проводиться
Початок реєстрації електронних кабінетів 1 серпня
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄФВВ 16 серпня – 15 вересня 18:00
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
(тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
16 серпня – 15 вересня 18:00
Вступні випробування:
(згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)
Додаткові   не проводиться
ЄВІ (основна сесія)
(тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)
  не проводиться
Фахові 05 –18 вересня
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 20 вересня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення о 18:00 24
вересня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 25 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 жовтня*

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Увага: у розкладі роботи можливі зміни


Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра:


Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в Україні знаходиться на сайті Міністерства освіти та науки – http://www.mon.gov.ua

 • Facebook