Туз Валерій Омелянович

tuz

Науковий ступінь – доктор технічних наук

Наукове звання – професор кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

Посада ‒ завідувач кафедри атомної енергетики

Освіта – Закінчив у 1979 році Київський політехнічний інститут, отримав кваліфікацію “інженер – механік” за фахом “парогенераторобудування”

У 2006р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Тепломасообмін в перехресноточних контактних апаратах із сітчастими насадками”.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Контактний тепломасообмінний апарат з пористою насадкою для паливної системи промислової ГТУ”.

У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему “Тепломасообмін і гідродинаміка парогазорідинних потоків в каналах з сітчастим покриттям”.

Трудова діяльністьпісля закінчення КПІ, служив у лавах збройних сил в Закавказькому військовому окрузі – командиром взводу. Звільнившись у запас у 1981р., прийшов на роботу на кафедру ТПТ на посаду старшого інженера, а з 1998 року на кафедру атомних електричних станцій і інженерної теплофізики. З 2015 р. по теперішній час обіймає посаду завідуючого кафедри атомної енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського (до 1.07 2022р. кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики).

Нагороджений знаком “Відмінник енергетики України”.

Область наукових інтересів: сучасні методи підвищення надійності і економічності експлуатації енергетичного обладнання.

Викладає дисципліни: «Методологічні основи проектування радіаційних поверхонь нагріву топкових пристроїв енергетичних котлів», «Динаміка енергетичних об’єктів», «Теплообмін і гідродинаміка в енергетичному устаткуванні», «Методи інтенсифікації процесів тепло- і масообміну в гетерогенних системах».

Сторінка викладача


Публікації: автор монографії, підручника та більше 90 статей у фахових виданнях і виданнях, які проіндексовані у БД Scopus або Web of Science. Регулярно приймає участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Монографії

 1. Туз В.О., Лебедь Н.Л. Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах: монографія. Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. 220 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Туз В.О. Динаміка взаємодії плівки рідини та газового потоку у вертикальних каналах тепломасообмінного обладнання ГТУ компресорних станцій/ Туз В.О., Білодід В.Д., Лебедь Н.Л. // Проблеми загальної енергетики. Наук.зб. — 2009. — С. 46-49
 2. Безродный М.К. Аналитическая модель разрыва плёнки жидкости при гравитационном течении по вертикальным поверхностям с сеточным покрытием/ Безродный М.К., Письменный Е.Н., Туз В.Е., Лебедь Н.Л.// Промышленная теплотехника — 2009. — т.31, № 6 — С. 21-27
 3. Туз В.О. Розрахунок надійності елементів котлоагрегату та трубопроводів із урахуванням пошкоджень/ Туз В.О., А.С.Трубачев// Нафтова і газова промисловість. – 2010. – №3. – С.45-47
 4. Туз В.О. Визначення динамічних характеристик трубопроводів та елементів котельного обладнання/ В.О.Туз, А.С.Трубачев// Нафтова і газова промисловість. – 2010. – №6. – С.48-51
 5. Туз В.О. Дослідження трубопроводної обв’язки газоперекачующого агрегата під дією вібраційного навантаження/ В.О.Туз, М.В.Олянич, А.С.Трубачев// Нафтова і газова промисловість. – 2011. – №2. – С.34-39
 6. Туз В.О. Солоне вугілля України. Стан та шляхи використання/ В.О.Туз, Н.І.Дунаєвська, Ю.П.Корчевий , Р.В.Неїло// Енергетика: економіка, технологіїї, екологія. – 2011. –  № 1 –  С. 16 – 22
 7. Туз В.О. Методи утилізації відбільних глин / В.О.Туз, Я.О.Загородній, Г.О.Собченко, К.П.Костогриз// Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2012. – № 1(30) –  С. 97 – 103
 8. Туз В.О. Аэродинамическое сопротивление поперечно-омываемых пакетов плоско-овальних труб/ В.О.Туз, В.А.Кондратюк А.М.Терех В.Ю.Жукова А.Ж.Мейрис// Восточно-Европейский журнал передовых технологий.. – 2012. – № 3/8(57) –  С. 39 – 42
 9. Туз В.Е. Конвективній теплообмен на внешней стороне гладкотрубних поверхностях / В.Е.Туз, Р.В.Неило// Технологический аудит и резерві производства. – 2013. – № 5/1(13) – С. 19 – 23.
 10. Туз В.О. Використання особливостей процесів переносу при нагріві і випарному охолодженні плівки рідини на стадії проектування тепломасообмінних апаратів // В.О. Туз, Н.Л.Лебедь // Проблеми загальної енергетики. – 2014.- №4(39). – С.42-45.
 11. Туз В.О. Дослідження стійкості течії гравітаційностікаючої плівки рідини в двофазних системах.// В.О. Туз, Н.Л. Лебедь/ Одеська Національна академія харчових технологій. Наукові праці. Одеса. – Т.82. Вип.1. – 2018. – с. 14-18.
 12. Туз В.О. Експериментальна установка з дослідження теплових процесів у вертикальних свердловинах в натурних умовах / В.О.Туз, Ю.П. Морозов, В.В. Величко, В.Г. Олініченко// Відновлювальна енергетика — — № 1. — С. 82-88
 13. Туз В.О. Гідродинаміка газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах / В.О.Туз, Н.Л.Лебедь// Одеська Національна академія харчових технологій. Наукові праці. Одеса.Т.83. Вип.1. ‒ 2019. ‒ С.51-56., Url – ISSN 2073-8730, https://doi.org/10.15673/swonaft.v83i1.1415
 14. Федоров Д.О. Моделі прогнозування в енергетиці // Д.О.Федоров, В.О. Туз, С.В.Клевцов // ЕНЕРГЕТИКА: економіка, техніка, екологія. ‒ 2021. ‒ №1. ‒ С.81-87. https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2021.242182
 15. Туз В.О. Теплогідравлічні розвірки в витих мікро теплообмінниках, розташованих в кільцевих каналах// В.О. Туз, Н.Л. Лебедь// Енергетичні технології та ресурсозбереження. ‒ 2021. ‒ №4. – С.71-79. https://doi.org/10.33070/etars.4.2021.07
 16. Туз В.О. Теплофізичні властивості багатокомпонентних озонобезпечних холодильних агентів// В.О. Туз, В.І. Коньшин, Н.Л. Лебедь, М.П. Литвиненко// Енергетичні технології та ресурсозбереження. ‒ 2022. ‒ №4. – С.35-44. https://doi.org/10.33070/etars.4.2022.03

Статті у виданнях, які проіндексовані у БД Scopus або Web of Science

 1. Туз В.О. Гидродинамика сепарационных устройств технологического оборудования АЭС/В.О.Туз, Н.Л. Лебедь, И.К. Лебедь// Ядерная и радиационная безопастность. – 2014. – № 2(62) – С. 22 – 26.
 2. Туз В.О. Теплообмін в фільтр-сепараторі паливної системи ГТУ ГПА // В. О. Туз, Н. Л. Лебедь, Я. Є. Трокоз / Вісник НТУ «ХПІ» Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – №10(1182). – 2016. – С. 25-30.
 3. O. Tuz, N.L. Lebed, O.M. Tarasenkо, Evaporative cooling of the liquid film in slot channels with capillary-porous walls under natural convection, Thermal Science and Engineering Progress, 18 (2020). ‒2020. ‒ 100527. https://doi.org/10.1016/j.tsep.2020.100527
 1. O. Tuz, N.L. Lebed, Heat and mass transfer during adiabatic fluid boiling in channels of contact exchangers, Applied Thermal Engineering, 185. ‒2021. ‒ 116383. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.116383    
 1. O. Tuz, N. L.Lebed, Heat and mass transfer in two-phase annular flows in channels with capillary-porous walls under first-type boundary conditions, Thermal Science and Engineering Progress, 23 (2021). ‒2021. ‒ 100907. https://doi.org/10.1016/j.tsep.2021.100907
 1. Туз В.О. Особливості теплообміну витих теплообмінників при зовнішньому обтіканні // В.О. Туз, Н.Л. Лебедь, М.П. Литвиненко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ» ‒ 2021. ‒ №3. ‒ С.12-17. https://doi.org/10.20998/2078-774X.2021.03.02

Навчально-методичні матеріали

 1. Туз В.О.Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках: Посібник до практичних занять для студентів напрямів підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори” і 6.050601 “Теплоенергетика” професійного спрямування „Теплофізика”/В.О.Туз, В.Ю.Кравець, Н.Л.Лебедь. -К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 128 с.; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 24.02.2011
 2. Письменний Є.М. Розрахунок контуру природньої циркуляції парових котлів: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори”/ Є.М.Письменний, В.О.Туз,Н.Л.Лебедь. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 98 с.; дата отримання грифу НТУУ “КПІ” 24.02.2011
 3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Тепломасообмін. Теплопровідність та конвективний теплообмін» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», програми професійного спрямування “Котли і реактори” / Уклад.: В.О.Туз, Н.Л.Лебедь – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013.
 4. Парові котли. Тепловий розрахунок топкової камери: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли і реактори»/ Уклад.: В.О.Туз, Н.Л.Лебедь, В.І.Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 973 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012.
 5. Парові котли. Аеродинамічний розрахунок газо-повітряного тракту парового котла: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.05060 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли і реактори»/ Уклад.: В.О.Туз, В.І.Мариненко – К.: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл : 973 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2496