Правила внутрішнього розпорядку

Витяг

з Правил внутрішнього розпорядку

Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”

Загальні положення

 

У Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” (далі НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” або університет) трудова й навчальна дисципліна базується на свідомому та сумлінному виконанні всіма працівниками, аспірантами, докторантами, студентами та слухачами своїх трудових і навчальних обов’язків і є невід’ємною умовою високої якості праці та високої якості навчання. Дотримання трудових обов’язків та вимог навчального процесу – найперше правило кожного члена колективу НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

Трудова та навчальна дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної ефективної роботи, свідомим ставленням до праці і навчання, а також заохоченням до сумлінної роботи. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного стягнення та громадського впливу.

Метою Правил внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” (далі Правила) є визначення та конкретизація передбачених нормативно-правовими актами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах, основних прав та обов’язків осіб, які навчаються в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, науково-педагогічних та інших працівників НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського ”.

Ці Правила поширюються на всі структурні підрозділи НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, у межах наданих повноважень розв’язує ректор НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” або уповноважена ним особа (далі керівник), а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

Права та обов’язки осіб, які навчаються в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського ”

 

Особи, які навчаються в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • участь у студентському самоврядуванні;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально- виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • участь у об’єднаннях громадян (здійснення громадських прав, виконання громадських обов’язків дозволено тільки у вільний від навчання час);
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету або його підрозділу;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • на забезпечення гуртожитком у порядку, визначеному наказами та Положеннями НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”;
 • отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Особи, які навчаються в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського » зобов’язані:

 

 • дотримуватись положень, викладених в Статуті НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Положенні про організацію навчального процесу, Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках та цих Правилах.
 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками із спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого освітнього, наукового та загальнокультурного рівня;
 • виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
 • обов’язково відвідувати усі види навчальних занять; умови надання індивідуального графіку визначаються Положенням про організацію навчального процесу НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”; студенти, що пропустили через поважні причини навчальні заняття, та потребують обов’язкового відпрацювання (лабораторні роботи і т. ін.), повинні їх виконати у спеціально встановлений для цього час у визначеному кафедрою порядку;
 • своєчасно інформувати деканат про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо; при нез’явленні на заняття через поважні причини студент повинен протягом тижня після виходу на заняття подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином;
 • брати участь у роботах по самообслуговуванню в аудиторіях, навчальних приміщеннях, навчальних корпусах та гуртожитках, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших культурно-побутових об’єктів, що обслуговують осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.); забороняється без дозволу керівництва університету виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • виконувати розпорядження керівника університету або його структурного підрозділу, старости навчальної групи, кімнати в гуртожитку в межах їх повноважень;
 • дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в університеті, так і на вулиці та в інших громадських місцях.

Відвідування усіх видів навчальних занять є обов’язковим

 

Дисциплінарні правила, які діють на території НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

Категорично забороняється:

 • вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги;
 • палити;
 • перебувати у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;
 • порушувати тишу під час проведення занять;
 • грати в азартні ігри;
 • вчиняти аморальні дії.
 • під час навчальних занять особи, які навчаються в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» повинні дотримуватись певних дисциплінарних правил:
 • забороняється запізнюватись на заняття;
 • при вході викладача, на знак привітання, особи, які навчаються в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» повинні встати;
 • не допускаються сторонні розмови або інший шум, що заважає проведенню занять;
 • виходити з аудиторії під час заняття без дозволу викладача.

За досягнення високих результатів у навчанні, науково-дослідній роботі або активну участь в громадському житті університету чи його підрозділу до осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», можуть застосовуватись такі засоби заохочення:

 • подяка в наказі по університету або відповідному підрозділу університету;
 • премія;
 • нагородження грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • присудження іменної стипендії;
 • надання пільгових путівок на відпочинок.

Заходи дисциплінарного та громадського впливу за  порушення цих Правил.

 

За порушення цих Правил до осіб, які навчаються в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, може бути застосовано заходи громадського впливу – зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку або один із заходів дисциплінарного стягнення:

 • догана;
 • відрахування.

Особа, яка навчається в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, може бути відрахована керівником університету в таких випадках:

 • за власним бажанням;
 • якщо вона не з’явилася на заняття протягом 10 днів після початку занять на першому курсі і не сповістила деканат про наявність поважних причин для цього;
 • за невиконання навчального плану;
 • за академічну неуспішність:
 • у випадку одержання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;
 • у випадку одержання незадовільної оцінки з одного предмету після трьох спроб складання іспиту (заліку);
 • у випадку якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;
 • за грубе порушення встановлених цими Правилами норм поведінки (за згодою профспілкового комітету студентів НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”):
 • появу на заняттях в навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • вчинення злочину, встановленого обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;
 • вчинення адміністративного проступку, встановленого постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративних стягнень, що набрала законної сили;
 • вчинення іншого правопорушення або аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;
 • повторне протягом року порушення цих Правил після накладання дисциплінарного стягнення у вигляді догани.
 • у випадку одержання незадовільної оцінки при захисті атестаційної роботи чи складанні державного іспиту, або у випадку не представлення атестаційної роботи до захисту чи не складання державного іспиту без поважних причин студенти відраховуються з університету, як такі, що закінчили теоретичний курс навчання;
 • за невиконання умов контракту (особи, які навчаються в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» на підставі угод з підприємствами, організаціями чи фізичними особами на умовах повної компенсації витрат на навчання), в тому числі в частині оплати за навчання.

Зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку може бути застосовано до особи, яка навчається в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” керівником відповідного підрозділу. Винесення догани, відрахування особи, яка навчається в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” здійснюються ректором або особою, уповноваженою ректором.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником університету (у відповідних випадках керівником підрозділу університету) безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби порушника або перебування його у відпустці чи на канікулах.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється порушнику під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника або особи, яка навчається в університеті, не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він (вона) вважається таким(ою), що не має дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник або особа, яка навчається в університеті, не допустив(ла) нового порушення дисципліни і до того ж проявив(ла) себе з позитивної сторони, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника або особи, яка навчається в університеті не застосовуються.

Керівник університету має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

Повний текст Правил внутрішнього розпорядку НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” розміщено на сайті kpi.ua