Воробйов Микита Валерійович

Науковий ступінь – кандидат технічних наук

Посада – доцент кафедри

Освіта – у 2010 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Котли і реактори», рівень вищої освіти: магістр, кваліфікація: інженер – дослідник.

З 2010 по 2013 р.р. навчався в аспірантурі Інституту газу НАН України за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

У 2014 р. у спец. раді Д26.255.01 в Інституті газу НАН України захистив дисертацію «Енерготехнологічне вдосконалення процесів утилізації теплоти у високотемпературних паливних печах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Трудова діяльністьЗ 2015 р. працює на кафедрі атомної енергетики (до 01.07.2022 р. кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики)

З 01.09.2017 р. виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.

Область наукових інтересів: високотемпературний тепломасообмін, промислові печі, процеси та апарати утилізації теплоти, використання альтернативних палив, боротьба зі шкідливими викидами.

Викладає дисципліни: «Парові та водогрійні котли», «Теорія теплообміну», «Теплогідравлічна ефективність та надійність енергетичного обладнання».

Сторінка викладача


Публікації: автор понад 70 друкованих робіт, з яких 19 статей у фахових виданнях України, США, Білорусі; 6 патентів України, 9 навчально-методичних видань, 1 монографія. Регулярно приймає участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Статті

 1. Vorobyov, N., Baranyuk, A., Dunayevska, N., CFD Modeling of Water Heating Boiler Operation with Different Types of Fuel Pellets, Int. J. Energy Clean Environ., vol. 24, no. 1, 2023. pp. 115-127. DOI: 10.1615/InterJEnerCleanEnv.2022043888 (SCOPUS Q2). https://www.dl.begellhouse.com/journals/6d18a859536a7b02,30aad6957b157579,2d32f84577a07f61.html
 2. Kravets, V., Konshin, V., Hurov, D., Vorobiov, M., & Shevel, I. Determining the influence of geometric factors and the type of heat carrier on the thermal resistance of miniature two-phase thermosyphons. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022, 4(8 (118), 51–59. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.263180  (SCOPUS Q3)
 3. Сорока Б.С., Воробьев Н.В. Эффективность использования газового топлива и окислительной смеси при их увлажнении. // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2019; 62(6). С. 547-564. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-6-547-564, ISSN 1029-7448 (SCOPUS Q3).
 4. Баранюк О.В., Воробйов М.В. СFD–моделювання течії і теплообміну радіатора з пластинчасто–розрізним оребренням в умовах вільної конвекції. Сучасні проблеми моделювання. 2021. Вип.21. С.30–42 (фахове видання).
 5. А.А. Лисенко, М.В. Воробйов. Аналіз процесу прямого спалювання біомаси в промислових обертових печах. // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, №1 (484), 2021. С. 48 – 54 (фахове видання).
 6. Баранюк О.В., Воробйов М.В. Моделювання течії і теплообміну в трубах із турбулізаторами у вигляді скручених стрічок. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 32 (71), №2, Частина 2, 2021. С. 36 – 44 (фахове видання).
 7. Баранюк О.В., Воробйов М.В. Моделювання теплообмінної секції апарату повітряного охолодження на основі шахових пакетів труб різного профілю. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, №2 (485), 2021. С. 20 – 29 (фахове видання).
 8. Воробйов, В. О. Згурський, О. С. Прокоф’єв, Р. С. Губатюк Створення високоефективного радіаційно-конвективного рекуператора для печі вторинної плавки алюмінію // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2021. – № 2(6). – С. 5–9. https://doi.org/10.20998/2078-774X.2021.02.01  (фахове видання).

Патенти

 1. Сорока, Б.С., Бершадський, А.І., Воробйов, М.В. Патент України на винахід № 113023 «Радіаційно-конвективний рекуператор», МПК F28D 7/10, F23L 15/04, a201504914 заявл. 25.12.2015, опубл.25.11.2016. Бюлетень «Промислова власність», Бюл.№22, 2016. 5 с.
 2. Сорока, Б.С., Воробйов, М.В. Патент України на винахід № 117864 «Рекуперативний утилізатор теплоти», МПК: F23L 15/04, F27D 17/00, F24H 3/00, a201612241 заявл. 02.12.2016, опубл.10.10.2018. Бюлетень «Промислова власність», Бюл.№19, 2018, 5 с .

Навчально-методичні матеріали

 1. Є.В. Шевель, М.В. Воробйов. Теплообмін при фазових перетвореннях і випромінюванні. Підручник [Електронний ресурс] для здобувачів ступеня бакалавра енергетичних спеціальностей – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 134 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48257)
 2. Є.В. Шевель, М.В. Воробйов. Теплообмінні процеси при окремих видах конвективного теплообміну, фазових перетворюваннях та випромінюванні. Методичні вказівки [Електронний ресурс] для студентів напрямів бакалаврської підготовки 6.050603 «Атомна енергетика», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування» – Електронні текстові дані (1 файл: 1,04 Мбайт). К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 25 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15725).
 3. Є.В. Шевель, М.В. Воробйов. Парогенератори АЕС. Методичні вказівки до курсового проекту «Парогенератори та теплообмінники АЕС» [Електронний ресурс] для студентів спеціальності 143 «Атомна енергетика», спеціалізації «Атомні електричні станції» та 142 «Енергетичне машинобудування» спеціалізації «Тепло- і парогенеруючі установки / Електронні текстові данні (1 файл: 1,23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 25 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19672).
 4. Є.В. Шевель,М.В. Воробйов, О.О. Васечко. Розрахунок теплообмінника. Навчальний посібник [Електронний ресурс] для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» та спеціальності 143 «Атомна енергетика» / Електронні текстові дані (1 файл: 1,49 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 27 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45235).
 5. Є.В. Шевель, М.В. Воробйов. Теплообмін при кипінні. Навчальний посібник [Електронний ресурс]: для студентів які навчаються за спеціальностями 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 42 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41235)
 6. Є.В. Шевель, М.В. Воробйов. Теплообмін при конденсації. Навчальний посібник [Електронний ресурс] для студентів які навчаються за спеціальностями 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,87 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 33 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41234)
 7. Є.В. Шевель, М.В. Воробйов. Теплообмін випроміненням. Навчальний посібник [Електронний ресурс] для студентів які навчаються за спеціальностями 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,57 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 55 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42119)
 8. О. В. Баранюк, М. В. Воробйов, А. Ю. Рачинський. CFD-моделювання процесу генерації пари в моделі прямоточного парогенератора реактора ВВЕР-1000 [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів  (освітньо‒наукового) ступеня вищої освіти за спеціальністю 143 Атомна енергетика / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.– Електронні текстові дані (1 файл: 7,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 33 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46177)