Воробйов Микита Валерійович

Науковий ступінь – кандидат технічних наук

У 2010 р. закінчив магістратуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Котли і реактори» та здобув кваліфікацію інженера дослідника.

З 2010 по 2013 р.р. навчався в аспірантурі Інституту газу НАН України за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. У 2014 р. на спец. раді Д26.255.01 в Інституті газу НАН України захистив дисертацію «Енерготехнологічне вдосконалення процесів утилізації теплоти у високотемпературних паливних печах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Сорока Борис Семенович).

З 2015 р. працює на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики на посаді асистента. З 01.09.2017 р. виконує обов’язки вченого секретаря кафедри. Викладацьку роботу в КПІ ім. Ігоря Сікорського поєднує з науковою діяльністю в Інституті газу НАН України, де він працює за сумісництвом у відділі високотемпературного тепломасообміну.

Область наукових інтересів: високотемпературний тепломасообмін, промислові печі, процеси та апарати утилізації теплоти, використання альтернативних палив, боротьба зі шкідливими викидами.

Викладає дисципліни: «Парові котли», «Допоміжні системи котлів і реакторів», «Парогенератори і теплообмінники АЕС», «Тепломасообмін» та ін.

Публікації: автор понад 40 друкованих робіт, з яких 12 статей у фахових виданнях України, США, Білорусі, Болгарії; 6 патентів України, 2 методичних вказівок. Регулярно приймає участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Сторінка викладача

  • Facebook
  • Telegram