Компанія Huawei Technologies Co. Ltd. (КНР) оголосила про приєднання до стипендіальної програми студентів теплоенергетичного факультету. Тепер кращі наші студенти мають можливість отримувати стіпендіальне забезпечення від нашого китайського парнера

 До уваги вступників на освітній рівень вищої освіти «магістр»

Результати І етапу вступних випробувань на освітню програму магістерської підготовки

Абітурієнт 2017

Кафедра проводить підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями (спеціалізаціями)

 142 “Енергетичне машинобудування“

(спеціалізація “Тепло- і парогенеруючі установки”)

Україна – сонячна енергетика – Євросоюз. Сонячна енергетика + тепло- і парогенеруючі установки – майбутнє енергетичної незалежності України. Фахівці вивчають процеси генерації теплоти та пари, основи проектування та експлуатації енергетичного обладнання, сучасні ефективні, екологічно чисті технології використання палива та сонячної енергії.

Теплогенеруюча установка

Особлива увага приділяється вивченню новітніх комп’ютерних програмних комплексів: AutoCAD, Компас, MathCad, SolidWorks, ANSYS, Fluent, 3D Max. Отримані знання дозволять випускникам займатися проектуванням і експлуатацією енергетичних, промислових і побутових котлів, технологічних печей, парових та газових турбін.

Випускники працюють на інженерних та керівних посадах в енергетичних компаніях, на ТЕС, в проектних та наукових організаціях, відомих фірмах-виробниках енергетичного обладнання: Vaillant, Siemens, Buderus. Діяльність фахівців пов’язана з впровадженням енерго-ефективних технологій, заміщенням традиційних палив, підвищенням техніко-економічних показників енергетичного обладнання.


143 “Атомна енергетика“

(спеціалізація “Атомні електричні станції”)

Фахівці спеціальності орієнтовані на найбільш важливу і перспективну сферу енергетичної галузі – атомну енергетику. Їх навчають експлуатувати ядерні енергетичні установки, виконувати моделювання нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в устаткуванні АЕС, вирішувати проблеми надійності та культури безпеки об’єктів атомної енергетики.

Хмельницька АЕС

Випускники кафедри мають виключне право отримати ліцензію на експлуатацію ядерних енергоустановок. Вони працюють на посадах від інженера до генерального директора АЕС та в інших підрозділах НАЕК “Енергоатом”, державній інспекції з ядерного регулювання, науково-технічних установах, що займаються підтримкою експлуатації АЕС, проблемами ядерної безпеки, міжнародних організаціях, таких як МАГАТЕ, VANO та ін.


 144 “Теплоенергетика“

(спеціалізація “Теплофізика”)

Підготовка фахівців спрямована на наукову діяльність з дослідження процесів тепломасопереносу і гідрогазодинаміки, розробку теплообмінних пристроїв, систем перетворення сонячної енергії, систем термостабілізації об’єктів авіаційно-космічної техніки та електроніки.

Студенти опановують знаннями з фізико-математичних, комп’ютерних та інженерних дисциплін, вивчають іноземні мови та сучасні компютерні програми (Компаc, AutoCAD, MathCad, ANSYS, Fluent, ESATAN, SolidWorks).

Студентський супутник PolyITAN2SAU

Використовуючи наукову базу кафедри студенти мають можливість приймати участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектах.

Випускники займають керівні посади в установах НАН України, проектно-конструкторських організаціях, провідних вітчизняних та іноземних енергетичних та інноваційних компаніях. Під керівництвом таких фахівців впроваджуються заходи з енергоефективності на комунальних і промислових об’єктах, а також відбувається розвиток альтернативної енергетики.


thumb

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики була заснована в 1903 р. як “Кафедра парових котлів” і готувала інженерів з проектування та експлуатації котельних агрегатів. Свою нинішню назву кафедра отримала у 1985р.

У різні часи кафедру очолювали:

  • проф. Ступін О. Я. (1903-1928 рр.)
  • проф. Усенко Т. Т. (1928-1930 рр.)
  • проф. Кондак М. А. (1930-1931 рр., 1934-1938 рр.)
  • доц. Сердюков П. Т. (1931-1934 рр.)
  • академік Толубинський В. І. (1938-1964 рр.)
  • проф. Орнатський А. П. (1964-1976 рр.)
  • проф. Дашкієв Ю. Г. (1976-1989 рр.)
  • доц. Коньшин В. І. (1989-1994 рр.)
  • проф. Письменний Є. М. (1994-2015 рр.)

З 2015 р. завідує кафедрою доктор технічних наук, професор Туз Валерій Омелянович.

На кафедрі навчається у 4-х академічних групах на кожному курсі в цілому близько 400 студентів.

Навчальний процес на кафедрі має розвинену науково-виробничу базу, яка ґрунтується на співробітництві з науково-дослідними інститутами Національної Академії наук України (НАНУ), проектними організаціями енергетичного профілю, атомними і тепловими електростанціями, підприємствами енергомашинобудування, монтажу та ремонту теплового устаткування електростанцій.

Кафедра має розвинену науково-дослідну частину, де за участю викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрантів і студентів виконується великий обсяг науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі традиційної та ядерної енергетики, енергозбереження, підвищення надійності і безпеки теплових і атомних електростанцій, розробки нових високоефективних теплообмінних пристроїв та методів їх розрахунку.

finned-tubes

На основі проведених експериментальних досліджень спеціалістами кафедри розроблено унікальну апаратуру на основі теплових труб для охолодження і термостабілізації бортових електронних пристроїв штучних супутників Землі, перший український наносупутник НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” PolyITAN та його послідовник PolyITAN-2-SAU, компактні теплообмінники для реалізації заходів з енергозбереження внаслідок утилізації теплоти відхідних газів паливовикористовуючого обладнання, ефективні теплообмінні поверхні для термостабілізації радіоелектронного та комп’ютерного обладнання, нові види розвинених поверхонь теплообміну, що дають змогу значно знижувати металоємність енергетичного обладнання та ін.

regenerator

  • Facebook