Остання новина

Путівник для абітурієнтів «Шлях до кар’єри в атомно-енергетичній галузі»

Шановні колеги! Українське ядерне товариство висловлює Вам подяку за сприяння у підготовці до видання систематизованої ознайомчої брошури для абітурієнтів профільних для атомної галузі закладів вищої освіти. Відповідно до наданих матеріалів, секретаріатом громадської організації «Українське ядерне товариство» було підготовлено путівник «Шлях до кар’єри в атомно-енергетичній галузі», який увібрав у себе структуровану інформацію про те, як і […]

Posted in Новини кафедри | Leave a comment

Кафедра проводить підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями (спеціалізаціями)

 142 “Енергетичне машинобудування“

(освітня програма “Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем”)

Україна – сонячна енергетика – Євросоюз. Сонячна енергетика + тепло- і парогенеруючі установки – майбутнє енергетичної незалежності України. Майбутні фахівці вивчають процеси генерації теплоти та пари, основи проектування та експлуатації енергетичного обладнання, сучасні ефективні, екологічно чисті технології використання палива та сонячної енергії.

Теплогенеруюча установка

Особлива увага приділяється вивченню сучасних комп’ютерних програмних комплексів: AutoCAD, Компас, MathCad, SolidWorks, ANSYS, Fluent, 3D Max. Отримані знання дозволять випускникам займатися проектуванням і експлуатацією енергетичних, промислових і побутових котлів, технологічних печей, парових та газових турбін.

Випускники працюють на інженерних та керівних посадах в енергетичних компаніях, на ТЕС, в проектних та наукових організаціях, відомих фірмах-виробниках енергетичного обладнання: Vaillant, Siemens, Buderus та ін. Діяльність фахівців пов’язана з впровадженням енергоефективних технологій, заміщенням традиційних палив, підвищенням техніко-економічних показників енергетичного обладнання.


143 “Атомна енергетика“

(освітні програми “Атомні електричні станції” та “Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів“)

Фахівці спеціальності орієнтовані на найбільш важливу і перспективну сферу енергетичної галузі – атомну енергетику. Їх навчають експлуатувати ядерні енергетичні установки, виконувати моделювання нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в устаткуванні АЕС, вирішувати проблеми надійності та культури безпеки об’єктів атомної енергетики.

Хмельницька АЕС

Випускники кафедри мають виключне право отримати ліцензію на експлуатацію ядерних енергоустановок. Вони працюють на посадах від інженера до генерального директора АЕС та в інших підрозділах ДП НАЕК “Енергоатом”, державній інспекції з ядерного регулювання, науково-технічних установах, що займаються підтримкою експлуатації АЕС, проблемами ядерної безпеки, міжнародних організаціях, таких як МАГАТЕ, VANO та ін.


 144 “Теплоенергетика“

(освітня програма “Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці”)

Підготовка фахівців спрямована на науково-дослідну діяльність в галузях процесів тепломасопереносу і гідрогазодинаміки, розробки теплообмінних пристроїв, систем використання і перетворення сонячної енергії, систем термостабілізації об’єктів авіаційної і космічної техніки та електроніки.

Студенти оволодівають знаннями з фізико-математичних, комп’ютерних та інженерних дисциплін, вивчають іноземні мови та сучасні програмні комплекси: Компаc, AutoCAD, MathCad, MathLab, ANSYS, Fluent, ESATAN, SolidWorks, SigmaPlot та ін.

Студентський супутник PolyITAN2SAU

Використовуючи наукову базу кафедри студенти мають можливість приймати участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектах.

Випускники займають керівні посади в установах НАН України, проектно-конструкторських організаціях, провідних вітчизняних та іноземних енергетичних та інноваційних компаніях. Під керівництвом таких фахівців впроваджуються заходи з енергоефективності на комунальних і промислових об’єктах, а також відбувається розвиток альтернативної енергетики.


thumb

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики була заснована в 1903 р. як “Кафедра парових котлів” і готувала інженерів з проектування та експлуатації котельних агрегатів. Свою нинішню назву кафедра отримала у 1985р.

У різні часи кафедру очолювали:

  • проф. Ступін О. Я. (1903-1928 рр.)
  • проф. Усенко Т. Т. (1928-1930 рр.)
  • проф. Кондак М. А. (1930-1931 рр., 1934-1938 рр.)
  • доц. Сердюков П. Т. (1931-1934 рр.)
  • академік Толубинський В. І. (1938-1964 рр.)
  • проф. Орнатський А. П. (1964-1976 рр.)
  • проф. Дашкієв Ю. Г. (1976-1989 рр.)
  • доц. Коньшин В. І. (1989-1994 рр.)
  • проф. Письменний Є. М. (1994-2015 рр.)

З 2015 р. завідує кафедрою доктор технічних наук, професор Туз Валерій Омелянович.

На кафедрі навчається у 4-х академічних групах на кожному курсі в цілому близько 400 слухачів (бакалаврів, магістрантів та аспірантів) (детальніше). Навчання на кафедрі спрямоване на використання наскрізної підготовки спеціалістів вищої категорії: бакалавр-магістр-доктор філософії (PhD).

Навчальний процес на кафедрі має розвинену науково-виробничу базу, яка ґрунтується на співробітництві з науково-дослідними інститутами Національної Академії наук України (НАНУ), проектними організаціями енергетичного профілю, атомними і тепловими електростанціями, підприємствами енергомашинобудування, монтажу та ремонту теплового устаткування електростанцій.

Кафедра має розвинену науково-дослідну частину, де за участю викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрантів і студентів виконується великий обсяг науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі традиційної та ядерної енергетики, енергозбереження, підвищення надійності і безпеки теплових і атомних електростанцій, розробки нових високоефективних теплообмінних пристроїв та методів їх розрахунку.

finned-tubes

На основі проведених експериментальних досліджень спеціалістами кафедри розроблено унікальну апаратуру на основі теплових труб для охолодження і термостабілізації бортових електронних пристроїв штучних супутників Землі, перший український наносупутник НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” PolyITAN та його послідовник PolyITAN-2-SAU, компактні теплообмінники для реалізації заходів з енергозбереження внаслідок утилізації теплоти відхідних газів паливовикористовуючого обладнання, ефективні теплообмінні поверхні для термостабілізації радіоелектронного та комп’ютерного обладнання, нові види розвинених поверхонь теплообміну, що дають змогу значно знижувати металоємність енергетичного обладнання та ін.

regenerator

  • Facebook