Носовський Анатолій Володимирович

nosovkiy

Вчений ступінь – доктор технічних наук

Вчене звання – член-кореспондент НАН України, професор

Область наукових інтересів – безпека експлуатації атомних електричних станцій, методи аналізу безпеки ядерних технологій, ядерна та радіаційна безпека, радіаційний контроль.

Викладає дисципліни: дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання

Сторінка викладача


Наукові публікації
 1. Зеленый О.В., Носовский А.В., Стадник О.А. Полумарковские модели в задачах оценки надежности и риска от эксплуатации АЭС. – Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля, 2007, вип.7, с. 30-39.
 2. Носовський А.В., Васильченко В.М., Павленко А.О. та ін. Поводження з радіоактивними відходами: [Монографія]. За ред. А.В. Носовського. – К.: Техніка, 2007. – 368 с.
 3. Носовський А.В. Поводження з опроміненим графітом при знятті з експлуатації енергоблоків АЕС. – Наукові вісті НТУУ “КПІ”. К., 2007, №3 (53), с 12-19.
 4. Богорад В.И., Коротенко В.М., Носовский А.В., Слепченко А.Ю. Радиационный контроль энергоблока на этапе снятия с эксплуатации. – Проблеми безпеки атомних електростанцій та Чорнобиля, 2007, вип.8, с. 34-43.
 5. Носовский А.В. Научные аспекты регулирования ядерной и радиационной безопасности. – Ядерні та радіаційні технології. К., Т. 7, № 1-2, 2007, с. 38-45.
 6. Носовский А.В., Салий Л.М. Оценка финансовых затрат по снятию с эксплуатации энергоблоков Ровенской АЭС. – Ядерні та радіаційні технології. К., Т. 7, № 1-2, 2007, с. 58-71.
 7. Носовский А.В., Богорад В.И., Васильченко В.Н., Ключников А.А., Литвинская Т.В., Слепченко А.Ю. Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: Монография. Под ред. А.В. Носовского. – Х.: Оберіг, 2008. – 356 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).
 8. Носовський А.В. Досвід ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і питання нормування опромінення. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.2, с. 69 – 72.
 9. Навалихин В.М., Носовский А.В., Половинкин О.В., Салий Л.М. Выбор стратегии снятия с эксплуатации энергоблоков Ровенской АЭС. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2009, Т.12, вип.1, с. 28– 33.
 10. Клевцов С.В., Валігун Н.П., Носовський А.В., Комаров І.С. Культура безпеки у сфері використання ядерної енергії. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2009, Т.12, вип.3, с. 56–64.
 11. Носовский А.В., Халимончук В.А. Перспективы научно-технического сотрудничества в области регулирования ядерной и радиационной безопасности. Сб. научных статей «Развитие атомной энергетики России и Украины – фактор устойчивого межгосударственного сотрудничества. – М.: Наука, 2009. – 357 с., с. 172-178.
 12. Неклюдов І. М., Громов Г. В., Валігун Н. П., Носовський А. В. Щодо вдосконалення системи науково-технічної підтримки Держатомрегулювання України. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2009, Т.12, вип.4, с. 3–9.
 13. Носовський А. В., Лігоцький О. І., Чемерис І. О. Аналіз міжнародних підходів до розробки систем показників безпеки. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2009, Т.12, вип.4, с. 36–41.
 14. Носовский А.В., Гавриш В.М., Ключников А.А., Ткачев Д.А. Дезактивация: монография. Под ред. А.В. Носовского. – К.: Основа, 2009. – 304 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).
 15. Богорад В. І., Литвинська Т. В., Носовський А.В., Рязанцев В. Ф., Тріпайло Р. Ф. Вимоги з безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в гамма-дефектоскопії. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2010, вип. 1 (45), с. 6–11.
 16. Носовский А. В., Клевцов А. Л., Кравченко Н. А. О системе управления ядерными знаниями в регулирующей деятельности. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2010, вип. 1 (45), с. 29–34.
 17. Богорад В. І., Литвинська Т. В., Носовський А. В., Слепченко О. Ю. Щодо удосконалення нормативної бази із забезпечення безпеки діяльності звикористання лінійних прискорювачів. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2010, вип. 2 (46), с. 37–41.
 18. Носовський А.В.  Ядерна енергетика в контексті сталого розвитку. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2010, вип. 2 (46), с. 62–65.
 19. Носовський А. В., Кравченко Н. А. Система показників ефективності діяльності наукових співробітників. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2011, вип. 1 (49), с. 58–62.
 20. Гашев М.Х., Громов Г.В., Дыбач А.М., Инюшев В. В., Носовский А. В. , Шоломицкий С. Э.  Вопросы целевой переоценки безопасности действующих энергоблоков АЭС Украины в свете событий на АЭС Фукусима-1 в Японии. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2011, вип. 3 (51), с. 3–8.
 21. Кіліна О.О., Кондратьєв С.М., Носовський А. В. Стан проблеми та аналіз сучасних підходів щодо регламентування потенційного опромінення – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2011, вип. 3 (51), с. 63–67.
 22. Громов Г.В., Дыбач А.М., Зеленый О.В., Инюшев В.В., Носовский А.В., Шоломицкий С.Э., Шугайло А.П., Гашев М.Х., Бойчук В.С. Результаты экспертной оценки стресс-тестов действующих АЭС Украины с учетом уроков аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2012, вип. 1 (53), с. 3–9.
 23. Гашев М.Х., Лігоцький О.І., Недбай С.В., Носовський А.В. Узагальнений аналіз порушень в роботі АЕС України з блоками ВВЕР за період 2001-2011 рр. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2012, вип. 4 (56), с. 9–13.
 24. Громов Г.В., Дыбач А.М., Зеленый О.В., Инюшев В.В., Носовский А.В., Шоломицкий С.Э., Гашев М.Х., Миколайчук Е.А. О критериях и требованиях безопасности к новым энергоблокам АЭС в свете уроков аварии на АЭС «Фукусима Даичи». – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2013, вип. 1 (57), с. 7–9.
 25. Вышемирский М.П., Мазурок А.С., Носовский А.В. Анализ влияния начальных и граничных условий на формирование термоудара корпуса реактора. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2013, вип. 1 (57), с. 26–30.
 26. Богорад В. І., Литвинська Т. В., Бєлов Я. Ю., Носовський А. В., Слепченко О. Ю., Чуприна С.В., Тріпайло Р.Ф. Радіаційна безпека циклотронного виробництва ізотопів для діагностики методом позитрон-емісійної томографії. Аналіз національних та міжнародних вимог. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2013, вип. 1 (57), с. 37–40.
 27. Бойчук В. С., Гашев М. Х., Миколайчук О. А., Громов Г. В., Дибач О. М., Жабін О. I., Воронцов Д. В., Рижов Д. І., Інюшев В. В., Носовський А. В., Шоломицький С. Е. План дій щодо впровадження на АЕС України заходів з підвищення безпеки за результатами стрес-тестів. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2013, вип. 2 (58), с. 3–7.
 28. Богорад В. И., Литвинская Т. В., Слепченко А. Ю., Носовский А. В. Обоснование размеров зоны наблюдения АЭС. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2013, вип. 2 (58), с. 39–42.
 29. Гашев М. Х., Григораш А. В., Долотов А. В., Носовский А.В. , Дыбач А. М. , Бережной А. И. , Кухоцкий А. В. Вопросы лицензирования ядерной подкритической установки «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов». – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2013, вип. 4 (60), с. 3–9.
 30. Богорад В. И., Кадкин Е. П., Носовський А. В. Опыт выполнения экспертных оценок уровня радиационной безопасности при добыче и переработке урановых руд. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2013, вип. 4 (60), с. 33–37.
 31. Бойчук В. С., Миколайчук О. А., Громов Г. В., Дибач О. М., Годованюк Г. М., Носовський А. В. Щодо гармонізації нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки, дія яких поширюється на АЕС, із референтними рівнями Західноєвропейської асоціації органів регулювання ядерної безпеки (WENRA). – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2014, вип. 1 (61), с. 3–7.
 32. Богорад В. И., Литвинская Т. В., Носовский А. В., Слепченко А. Ю. Вопросы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов при внедрении новых видов ядерного топлива на АЭС Украины с реакторами ВВЭР‑ – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2014, вип. 1 (61), с. 29–33.
 33. Грибан К. В., Богорад В. И., Носовский А. В., Слепченко А. Ю. Состояние проблемы зонирования территории вокруг АЭС – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2015, вип. 1 (65), с. 26–29.
Методичні роботи
 1. Носовский А.В., Васильченко В.Н., Ключников А.А., Ященко Я.В. Снятие с эксплуатации ядерных энергетических установок: Учебное пособие для высших учебных заведений. Под ред. А.В. Носовского.- К.: Техніка, 2005. – 288 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).
 2. Носовский А.В., Васильченко В.Н., Павленко А.А., Письменный Е.Н., Широков С.В. Введение в безопасность ядерных технологий. Учебное пособие для высших учебных заведений. Под ред. А.В. Носовского. – К.: Техніка, 2006. – 360 с.
 3. Ключников О.О., Носовський А.В. Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань: Навчальний посібник. – К.: Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, 2007. – 256с. – (Безпека атомних станцій).
 • Facebook
 • Telegram