Алексеїк Євген Сергійович

AlexeikE

У 2009 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Теплофізика» та здобув кваліфікацію магістра енергетики. З 2007 р. суміщував навчання з роботою в лабораторії теплових труб на посаді техніка, а згодом інженера.

З 2009 по 2012 р.р. навчався в аспірантурі Національного технічного університету України «Київський політехннічний інститут» за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

З 2012 р. працює на посаді молодшого наукового співробітника кафедри атомних електростанцій і інженерної теплофізики.

З 2015 р. – асистент кафедри АЕС і ІТФ за сумісництвом.

Область наукових інтересів: дослідження теплогідравлічних процесів та теплопередаючих характеристик пульсаційних та мініатюрних теплових труб, створення та дослідження нових систем тепловідводу від теплонавантажених елементів радіоелектронного, комп’ютерного та космічного обладнання на основі пульсаційних та мініатюрних теплових труб.

Викладає дисципліни: «Методи дослідження процесів теплообміну» (практичні та лабораторні заняття, курсовий проект).


Публікації:
 1. Е.С. Алексеик, В.Ю. Кравец Влияние количества витков на теплопередающие характеристики пульсационных тепловых труб // Тези доповідей VIII–ої Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» – НТУУ «КПІ», м. Київ – 2010 р. – c. 67.
 2. Кравец В.Ю., Алексеик Е.С. Влияние количества витков на теплопередающие характеристики пульсационных тепловых труб // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – №6/7(48) – 2010 – с. 59-63.
 3. АлексеикЕ.С., КравецВ.Ю. Визуализация процессов, имеющих место в пульсационных тепловых трубах // Тези доповідей IХ–ої Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» – НТУУ «КПІ», м. Київ – 2011 р. – c. 61.
 4. Е.С. Алексеик, В.Ю. Кравец Зависимость теплопередающих характеристик пульсационных тепловых труб от количества витков и угла наклона // Труды ХII-ой Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологи» – Одесса – 2011 г. – с. 228
 5. В.Ю. Кравец, Е.С. Алексеик, А.Ю. Аполлонина Влияние количества витков на термическое сопротивление пульсационных тепловых труб // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – №2/8(56) – 2012 – с. 54-57.
 6. Е.С. Алексеик, В.Ю. Кравец, Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы // Труды ХIII-ой Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологи» – Одесса – 2012 г. – с. 205.
 7. Е.С. Алексеик, В.Ю. Кравец Картины движения теплоносителя в основных режимах работы пульсационных тепловых труб // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – №4/8(58) – 2012 – с. 36-42.
 8. Е.С. Алексеик, В.Ю. Кравец Влияние количества витков на теплопередающие характеристики отдельно взятого витка многовитковых пульсационных тепловых труб // Тезисы докладов и сообщений. XIV Минский международный форум по тепло- и массообмену – Минск – 2012 г. – Том 1, часть 1 – с. 379-381.
 9. Е.С. Алексеик, В.Ю. Кравец Влияние количества витков на теплопередающие характеристики отдельно взятого витка многовитковых пульсационных тепловых труб // Материалы XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену [CD-диск] – Минск – 2012 г.
 10. Е.С. Алексеик, В.Ю. Кравец Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы // Технология и конструирование в электронной аппаратуре – №1 – 2013 – с. 19-24.
 11. Е.С. Алексеик, В.Ю. Кравец Визуализация процессов массопереноса в пульсационных тепловых трубах // Збірник наукових праць СНУЯЕтаП – №1 – Севастополь – 2013 – с. 135-144.
 12. Мельник Р.С., Алексеик Е.С. Теплопередающие характеристики комбинированной системы отвода теплоты на основе обычной и пульсационной тепловой трубы // ХI–ої Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». Тези доповідей – т.1 – НТУУ «КПІ», м. Київ – 2013 р. – c. 57.
 13. Nikolaenko Yu.E., Kravets V.Yu., Alekseik E.S., Melnik R.S. High-performance combined heat-transfer system of evaporation-condensation type // Topical areas of fundamental and applied research – vol.1 – CreateSpace, North Charleston, USA – 2013. – p. 148-151.
 14. Николаенко Ю.Е., Кравец В.Ю., Алексеик Е.С. Комбинированная теплопередающая система испарительно-конденсационного типа // Труды XIV Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» – т.2 – Одеса – 2013 р. – с. 28-29.
 15. Алексеик Е.С., Кравец В.Ю. Зависимость теплопередающих характеристик одновитковой пульсационной тепловой трубы от длины зоны нагрева и ориентации в пространстве // Труды XV Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» – Одесса, 2014г. – т.2. – с. 16-17.
 16. Кравец В.Ю., Хайрнасов С.М., Алексеик О.С., Алексеик Е.С. [и др.] Влияние характеристик пористой структуры на теплопередающие способности миниатюрных тепловых труб // Труды XV Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» – Одесса, 2014г. – т.2. – с. 14-15.
 17. Мельник Р.С., Николаенко Ю.Е., Кравец В.Ю., Алексеик Е.С. [и др.] Особенности новой конструкции светодиодного осветительного прибора с комбинированной системой охлаждения // Труды XV Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии»– Одесса, 2014г. – т.2. – с. 22-23.
 18. Kravets, S. Khairnasov, E. Alekseik, O. Alekseik [et. all] Design and study of heat pipes for space thermal subsystem // 5th International Space Conference Space Economy in the Multipolar World. Final programme and abstract book – Vilnius, Lithuania, 2014. – p. 17.
Патенти:
 1. Письменний Є.М., Ніколаєнко Ю.Є., Кравець В.Ю., Алексеїк Є.С., Мельник Р.С. Комбінована теплопередавальна система випарно-конденсаційного типу // Патент на корисну модель UA 85596 U.
 2. Ніколаєнко Ю.Є., Кравець В.Ю., Паламарчук О.Я., Алексеїк Є.С. [та ін.] Світлодіодна люстра / Пат. на винахід UA 105603 C2 Україна, МПК F21S 8/00, F21V 7/00. – № а 2013 09312; заявл.: 25.07.2013; публ.: 26.05.2014, Бюл. №10. – 9 с.
 • Facebook
 • Telegram