Рогачов Валерій Андрійович

rogachov

Закінчив теплоенергетичний факультет НТУУ ”КПІ”. Спеціальність – ”Парогенераторобудування”.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію ”Теплообмін на вхідній ділянці труби при течії з відривом”.

Науковий ступінь – кандидат технічних наук /КН №002672 від 28.06.1993 р./

Вчене звання – старший науковий співробітник кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики /СН №003034 від 02.06.1997р./

Напрямки науково-дослідної діяльності: розробка і дослідження високоефективних поверхонь нагрівання для енергетичного обладнання, інтенсифіковані оребрені поверхні для систем охолодження та термостабілізації РЕА, ЕОМ; експериментальне дослідження теплових режимів і проведення тепловакуумних випробувань мікросупутників, приладів та обладнання космічного призначення.

Викладає дисципліни: “Котельні установки промислових підприємств”, “Котельні установки ТЕС”, “Ядерні енергетичні установки”, “Обробка води на ТЕС”.

Сторінка викладача


Публікації
 1. Письменный Е.Н., Рогачев В.А., Баранюк А.В., Семеняко А.В., Вознюк М.М. CFD-моделирование процессов теплообмена труб удобообтекаемой формы с неполным поперечным оребрением. Международный научно-исследовательский журнал. №1(20), 2014, часть1, с.30-36.
 2. Письменный Е.Н., Рогачев В.А., Баранюк А.В., Семеняко А.В., Вознюк М.М. CFD-моделирование омывания поверхности труб удобообтекаемой формы с неполным поперечным оребрением. Международный научно-исследовательский журнал. №2(21), 2014, часть1, с.76-78.
 3. Сірко М.В., Мариненко В.І., Рогачов В.А., Хайрнасов С.М. Експериментальне дослідження теплообмінника на основі теплових труб. Технологический аудит и резервы производства. Т.4, №3, 2014, с. 26-30.
 4. Завадская Е.С., Рассамакин Б.М., Рогачев В.А., Хайрнасов С.М., Хоминич В.И. Экспериментальное моделирование тепловых режимов наноспутника. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. №4, 2013, с.27-30.
 5. Письменний Є.М., Рогачов В.А., Терех О.М., Коньшин В.І., Омельчук Д.С. Теплообмін пучків труб з рівнорозвиненою поверхнею. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 1/8 (61), 2013, с.29-33.
Методичні роботи
 1. «Котельні установки теплових електричних станцій» «Розрахунки на міцність елементів котельних установок» [Електронний ресурс]: методичні вказівки до курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» програми професійного спрямування «Теплові електричні станції» денної форми навчання/НТУУ «КПІ»; уклад. В.А. Рогачов, О.О. Васечко. – Електронні текстові дані (1 файл:1,48 Мбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8007
 2. «Ядерні енергетичні установки» [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійної роботи з курсу для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» програми професійного спрямування «Теплові електричні станції» денної форми навчання/НТУУ «КПІ»; уклад. В.А. Рогачов. – Електронні текстові дані (1 файл: 201 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 15 с. – Назва з екрана. – Доступ: http//ela.kpi.ua/handle/123456789/8008.
 3. «Діагностика та надійність парових котлів» [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійної роботи з курсу для студентів спеціальностей 7.05060401 та 8.05060401 «Котли і реактори» денної форми навчання/НТУУ «КПІ»; уклад. В.А. Рогачов. – Електронні текстові дані (1 файл: 177 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 15 с. – Назва з екрана. – Доступ: http//ela.kpi.ua/handle/123456789/2734.
 4. «Котельні установки теплових електричних станцій»: Аеродинамічний розрахунок котельних установок» [Електронний ресурс]: методичні вказівки до курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» програми професійного спрямування «Теплові електричні станції» денної форми навчання/НТУУ «КПІ»; уклад. В.А. Рогачов. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,82 Мбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 75 с. – Назва з екрана. – Доступ: http//librery.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/601.
 5. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційого рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Еергомашинобудуання» [Електронний ресурс]/НТУУ «КПІ»; уклад. В.І. Мариненко, В.А. Рогачов. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,38 Мбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 35 с. – Назва з екрана. – Доступ: http//librery.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/618.
 • Facebook
 • Telegram