Васечко Олексій Олексійович

vasechko

Викладає дисципліни – Основи інформаційних технологій

Сторінка викладача


Публікації
  1. Васечко О.О. Дослідження швидкості корозії елементів системи теплопостачання при нагріванні води контактним методом / Тезисы докладов VΙΙΙ  международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов «Современные проблемы научного обеспечения энергетики» (Киев, 19-23 апреля 2010 г.).
  2. Сезоненко А.Б., Алексеенко В.В., Васечко А.А., Сорока В.А. Оптимизация технических показателей работы контактно-поверхностных водонагревателей / Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Энергоэффективность-2010» (Киев, 19 – 21 октября 2010 г.) / Ред. В.А. Жовтянский, А.В.Смихула, А.В.Рассоха. – К.: Ин – т газа НАНУ, 2010 – 340 с.
  3. Карп И.Н., Васечко А.А., Алексеенко В.В., Сезоненко А.Б. Технологии утилизации медицинских отходов / Энерготехнологии и ресурсосбережение, №3, 2011. – с. 43-48.
  4. Васечко О.О. Ефективне поводження з відходами лікувальних закладів та використання енергетичного потенціалу цих відходів / Тезисы докладов Х международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов «Современные проблемы научного обеспечения энергетики» (Киев, 16-20 апреля 2012 г.)
  5.  «Котельні установки теплових електричних станцій» (Розрахунки на міцність елементів котельних установок)  Методичні вказівки до курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» / Уклад.: В.А. Рогачов, О.О. Васечко – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с.
  6.  «Розрахунок топки»  Методичні вказівки до розрахунково-графічної  роботи з дисципліни «Парові котли» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли та реактори» / Уклад.: В.О. Туз, В.І. Мариненко, О.О. Васечко – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 27 с.
  7.  «Розрахунок конвективних поверхонь нагріву» Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Парові котли» для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» програми професійного спрямування «Котли та реактори» / Уклад.: В.О. Туз, В.І. Мариненко, О.О. Васечко – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 40 с.
  • Facebook
  • Telegram